Algemene voorwaarden Gimeg Nederland B.V.

1. Onderneming
1.1. GIMEG NEDERLAND B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3542 AA) Utrecht aan het adres Atoomweg 99, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 30048988, hierna te noemen: ‘GIMEG’, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. Op verzoek wordt u een opgave toegezonden van de ondernemingsstructuur en de directie. 1.2. GIMEG (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/of medewerkers) is een gespecialiseerde groothandel in onder meer kampeer- en caravanaccessoires en sfeerverwarmingsproducten en/of opdrachten die hiermee in ruime zin verband houden. De contractspartij c.q. en/of afnemer wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met GIMEG gesloten overeenkomsten, waaronder de aan GIMEG verstrekte opdrachten c.q. aanvragen c.q. bestellingen c.q. aanbiedingen, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van voor GIMEG werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van GIMEG, hetzij daarbuiten. 2.3. GIMEG behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarover zij alsdan met de klant zal communiceren. 2.4. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht en vervangen daarmee eerder gehanteerde versies.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door GIMEG. De in deze (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang c.q. prijzen c.q. hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen. 3.2. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van GIMEG geven een indicatie voor de diensten c.q. leveringen c.q. prijzen van GIMEG. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in 3.1 niet plaatsvindt. 3.3. Afwijkingen, vergissingen, calculatie-, schrijf- en/of zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospectussen en publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere beschrijvingen afkomstig van GIMEG, binden haar niet. Hetzelfde geldt voor afwijkingen van getoonde of verstrekte (proef-) modellen of tekeningen, behoudens zodanige afwijkingen dat de klant in redelijkheid niet meer tot afname kan worden verplicht en dat een ontbinding gerechtvaardigd is.

4. Prijzen
4.1. De door GIMEG genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage, emballage en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld. 4.2. GIMEG is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, voor zover veroorzaakt door kostprijsverhogende factoren, zoals onder meer maar niet uitsluitend een stijging of invoering van (inter)nationale belasting(en) c.q. heffing(en) c.q. valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)levering(en). Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grondslag om de overeenkomst te ontbinden.

5. Transport en levering
5.1. Leveranties van zaken met een orderbedrag van meer dan € 500,= geschieden franco-thuis bij de klant, tenzij anders overeengekomen. De levering van overige goederen geschiedt af-magazijn. De kosten en het risico van vervoer zijn voor rekening van de klant. Rembourskosten zijn steeds voor rekening van de klant. 5.2. De klant draagt het risico voor (in)directe schade die tijdens het transport aan zaken mocht ontstaan alsmede eventuele kosten vanwege het niet kunnen afleveren dan wel het weigeren van een leverantie.

6. Levertijden
6.1. Een eventueel overeengekomen levertijd betreft een indicatieve levertijd waaraan de klant geen rechten kan ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant dan ook geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. 6.2. Aansprakelijkheid van GIMEG voor eventuele schade doordat niet, niet tijdig en/of niet volledig kan worden geleverd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. (Deel)leveringen en afroepovereenkomsten
7.1. In het geval dat levering van goederen op afroep is overeengekomen dan wel dat in de overeenkomst een termijn is bepaald waarbinnen goederen moeten worden afgenomen, is de klant verplicht om de goederen voor het verstrijken van die termijn te betalen en af te nemen. Indien geen termijn is bepaald voor het afroepen, heeft GIMEG vanaf 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst het recht het restant van de order ook zonder afroep te leveren. 7.2. Na het verstrijken van de betreffende termijn zoals genoemd in 7.1 is de klant verplicht om op eerste verzoek van GIMEG direct tot betaling over te gaan van het verschuldigde bedrag voor alle nog niet afgenomen goederen, vermeerderd met eventuele opslagkosten.

8. Ontvangst goederen en klachten
8.1. Vanaf het moment van ontvangst van de zaken door de klant, is sprake van een risico-omslag ten laste van de klant. 8.2. Bij ontvangst van goederen dient de klant binnen 24 uur een inspectie uit te voeren met betrekking tot eventuele beschadigingen aan de goederen. Aangetroffen gebreken dienen binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan GIMEG te worden gemeld, waarbij goederen en verpakkingen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht. 8.3. Indien beschadigingen aan de goederen bij ontvangst eenvoudig kenbaar zijn omdat bijvoorbeeld de (buiten)verpakking kapot is, dient de klant naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel hiervan ook melding te (laten) maken op de vrachtbrief voordat wordt afgetekend voor akkoord c.q. ontvangst en de goederen en verpakkingen te bewaren, één en ander op straffe van verval van recht. 8.4. Gebreken die na levering worden ontdekt, dienen binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan GIMEG te worden gemeld, waarbij goederen dienen te worden bewaard, één en ander op straffe van verval van recht. 8.5. Afhankelijk van de aard en omvang van goederen en schade zal GIMEG een besluit nemen ten aanzien van (bijvoorbeeld) een aanvullende levering, vervanging, herstel of terugname. De klant dient GIMEG hiertoe in de gelegenheid te stellen, op straffe van verval van recht. 8.6. Klachten geven de klant nimmer recht op korting en/of verrekening en/of opschorting.

9. Betaling en verzuim
9.1. GIMEG kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling verlangen, alvorens tot (deel)levering over te gaan. 9.2. De factu(u)r(en) met betrekking tot de overeengekomen betaling(en) dien(t)(en) te zijn voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum op het op de factuur vermelde rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder beroep van de klant op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan zonder nadere aanzegging verzuim intreedt. 9.3. Bij verzuim is GIMEG bevoegd om haar verplichtingen ten opzichte van de klant op te schorten dan wel te verrekenen en/of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventueel daardoor te lijden schade van de klant. 9.4. Bij verzuim is GIMEG bevoegd om wettelijke handelsrente in rekening te brengen bij de klant, te vermeerderen met buitengerechtelijke kosten van 15% van de overeengekomen bruto prijzen, met een minimum van € 250,= per onbetaalde factuur. 9.5. Indien de klant in verzuim is ten aanzien van betalingsverplichtingen, van welke aard ook, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte, waaronder incassokosten in de ruimste zin van het woord – voor rekening van de klant.

10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
10.1. GIMEG bedingt bij deze een eigendomsvoorbehoud, totdat alle vorderingen zijn voldaan, ongeacht de aard, samenstelling c.q. opbouw en/of herkomst van de vordering. Het is de klant dan ook niet toegestaan om de door GIMEG geleverde goederen te vervreemden of te bezwaren dan wel anderszins aan derden rechten ten aanzien van die goederen te verstrekken. 10.2. In de normale bedrijfsuitoefening geldt een uitzondering voor een (door)verkoop op krediet. Hierbij is de klant verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen. De vordering(en) die mochten ontstaan van klant op zijn klanten c.q. afnemers mogen geen onderwerp zijn van een cessie en/of verpanding, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIMEG. De klant verbindt zich verder tot verpanding van die vorderingen aan GIMEG, wanneer GIMEG dat wenst tot meerdere zekerheid van de vorderingen van GIMEG jegens de klant. Bij overtreding van dit artikel wordt een boete verbeurd ter hoogte van het nog bij GIMEG uitstaande bedrag van deze klant. 10.3. In dit kader heeft de klant tevens een waarschuwingsplicht in geval van (dreigend) (bodem)beslag of iedere andere omstandigheid die de rechten van GIMEG uit hoofde van de overeenkomst en deze voorwaarden aantast of teniet doen.
10.4. De klant is verplicht om GIMEG informatie te verstrekken over de vindplaats van het eigendom van GIMEG en om haar vrije toegang te verlenen tot terreinen en/of gebouwen ter (waarborging van de) uitoefening van de rechten van GIMEG. 10.5. GIMEG is gerechtigd om aanvullende zekerheiden terzake de uitvoering van de overeenkomst te vragen, voordat zij tot uitvoering van die overeenkomst overgaat. In dit verband wordt bij voorbaat een pandrecht gevestigd zoals bedoeld in artikel 3:237 BW op afgeleverde zaken van GIMEG die door betaling in eigendom van de klant komen. 10.6. Indien sprake is van een verwerking tot of vermenging met andere zaken door de klant van de door GIMEG onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, wordt de klant verondersteld deze verwerking of vermenging als lasthebber van GIMEG tot stand te hebben gebracht en wordt GIMEG eigenaar van het nieuwe voorwerp. De klant is in verband hiermee gehouden om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van GIMEG te bewaren. Steeds dient zichtbaar te zijn welke zaken corresponderen met welke levering en onder toepassing van het algemeen aanvaarde principe: first in first out. De klant is voorts verplicht de zaken, voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade en diefstal te verzekeren en polissen van deze verzekeringen op eerste verzoek aan GIMEG te verstrekken. In geval van aanspraken van de klant op een verzekeraar van de zaken zullen, zodra GIMEG te kennen geeft dit te wensen, deze door de klant aan GIMEG worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vordering van GIMEG op de klant. 10.7. Gedurende het eigendomsvoorbehoud is GIMEG gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen en hiertoe de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden, waartoe de klant GIMEG bij voorbaat machtigt. Indien het terugnemen van goederen voortkomt uit (dreigend) wanpresteren van de klant, is GIMEG behoudens creditering van factu(u)r(en) niet gehouden tot enige compensatie van de klant.

11. Retourzending en annulering
11.1. Retourzendingen kunnen enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van GIMEG en volgens de door haar aan te wijzen procedure worden geaccepteerd. 11.2. Kosten met betrekking tot eventuele retourzendingen (waaronder verlies, schade en verzekering), komen voor rekening en risico van de klant. GIMEG is daarnaast gerechtigd om eventuele, zonder toestemming teruggezonden goederen voor rekening en risico van de klant bij derden op te slaan. 11.3. In geval van een retourzending dan wel annulering is GIMEG gerechtigd om 10% annulerings- en administratiekosten van de bruto factuurprijs te berekenen, vermeerderd met eventuele kosten. 11.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, laat een retourzending of annulering de overeengekomen (betalings)verplichtingen van de klant onverlet. 11.5. Creditering na annulering is slechts aan de orde als de geretourneerde zaak in dezelfde staat retour wordt gezonden als bij levering door GIMEG, derhalve in de originele verpakking en in de staat van nieuw, zulks ter beoordeling van GIMEG. 11.6. Overmacht zijdens GIMEG levert voor de klant geen grondslag op om de overeenkomst te ontbinden.

12. Opschorting, verrekening en ontbinding
12.1. GIMEG is gerechtigd om nakoming van overeengekomen verplichtingen op te schorten zolang de klant niet aan zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst voldoet of wanneer sprake is van overmacht, zo nodig gevolgd door het inroepen van het recht op verrekening en/of ontbinding van de overeenkomst. 12.2. GIMEG is gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in geval van (dreigend) faillissement, surseance van betaling, (gedeeltelijke) stillegging van de activiteiten, liquidatie of enige daarmee vergelijkbare toestand, althans wanneer het vermoeden hieromtrent bij GIMEG ontstaat en onvoldoende zekerheid voor betaling is verstrekt. 12.3. Na ontbinding zijdens GIMEG worden alle, door de klant eventueel nog verschuldigde betalingen direct en ineens opeisbaar, onverminderd de rechten van GIMEG op volledige schadeloosstelling. 12.4. GIMEG is niet gehouden tot vergoeding van schade of restitutie indien en voor zover zij gebruik maakt van haar recht tot opschorting en/of verrekening en/of ontbinding.

13. Garanties en gebruik
GIMEG levert producten die kwalitatief en wettelijk voldoen aan de Europese normen. Er worden echter geen andere garanties gegeven ten aanzien van de geleverde goederen en/of onderdelen daarvan dan de garanties die GIMEG vanuit de fabrikant van een betreffende zaak heeft gekregen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 13.2. Goederen dienen te worden gebruikt in lijn met het doel waarvoor deze zijn geproduceerd c.q. zijn geleverd. Indien en voor zover gebruiksaanwijzingen of voorschriften worden meegeleverd met de goederen, dienen deze te allen tijde in acht te worden genomen. Het voorgaande geldt op straffe van verval van recht. 13.3. Indien en voor zover goederen ongemonteerd worden geleverd, komt het montagerisico te allen tijde voor rekening van de klant of (eind)gebruiker, ongeacht of er montagevoorschriften zijn meegeleverd en opgevolgd. 13.4. Het is de klant dan wel de (eind)gebruiker van goederen van GIMEG niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in c.q. aan (het gebruik van) het product, op straffe van verval van recht. 13.5. GIMEG is nimmer gebonden aan garanties die zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de klant aan (eind)gebruiker(s) c.q. derden worden gegeven.

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1. GIMEG is niet aansprakelijk voor schade die de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden lijd(t)(en) ten gevolge van verkeerd gebruik van de geleverde goederen. Hiermee wordt in ieder geval doch niet uitsluitend bedoeld ieder handelen of nalaten van de klant en/of de (eind)gebruiker en/of derden, in strijd met redelijk gebruik en/of de gebruiksaanwijzingen en/of voorschriften, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van GIMEG. 14.2. Indien en voor zover GIMEG aansprakelijk blijkt voor door haar veroorzaakte schade, zal iedere aansprakelijkheid beperkt blijven tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 14.3. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt zoals bedoeld onder 14.2, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de met de klant overeengekomen betalingsverplichting voor de (deel)levering waarop de aansprakelijkheid ziet, met een maximum van ten hoogste € 2.500,=, onder expliciete uitsluiting van indirecte (financiële) schade. 14.4. Iedere aansprakelijkheid van GIMEG vervalt indien een gebrek en/of schade niet tijdig en schriftelijk gemotiveerd bij GIMEG is gemeld. Voor zover deze voorwaarden geen andere termijn vermelden, geldt een vervaltermijn van drie maanden na bekend worden met een gebrek en/of schade. 14.5. De klant vrijwaart GIMEG voorts tegen alle aanspraken van derden, waaronder (eind)gebruikers, die op enige wijze samenhangen met de geleverde c.q. geproduceerde goederen, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove nalatigheid zijdens GIMEG.

15. Persoonsgegevens
15.1. Voor zover nodig in verband met de bedrijfsvoering en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden diverse persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt en verstrekt aan derden. Een opgave van deze derden, met bijbehorende contactgegevens, wordt op eerste verzoek verstrekt. 15.2. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het gebruik daarvan of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Afhankelijk van het soort gegeven, wordt de bewaartermijn vastgesteld. Op verzoek van de klant wordt dit inzichtelijk gemaakt. 15.3. GIMEG heeft een privacyverklaring opgesteld met meer informatie. Deze is te raadplegen via de website en wordt op verzoek toegestuurd. 15.4. De klant heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer zij van mening is dat privacywetgeving niet wordt nageleefd.

16. Overige bepalingen

16.1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichtenis Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen wordenberecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement vanRechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.16.2. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen,voorwaarden of afspraken van toepassing dan schriftelijk in deovereenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.16.3. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van)deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overigevoorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassinggestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daarvoor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.16.4. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaardenzijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfdeonderwerp doen vervallen.